CD infoNincs kép! Bach      

ÁR: 1.500 Ft
Kantáták és motetták
Hamvasi - Heim - Kutik - Benkő
Szent Anna
ének - és zenekar
Dinyés Soma
MZA-017


Bach: Nagyböjti kantáták és motetták
6. Kantáta BWV 6
Bleib bei uns, denn es will Abend werden(Maradj velünk, mert esteledik)
68. Kantáta
BWV 68 Also hat Gott die Welt geliebt(Úgy szerette Isten a világot) Motetta, BWV 225
Singet dem Herrn ein neues Lied (Énekeljetek az Úrnak új éneket) Motetta, BWV 226
Der Geist hilft unser Schwachheit auf(Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek)
----------------------
Bach: Nagyböjti kantáták és motetták

I. 6. Kantáta BWV 6
?Bleib bei uns, denn es will Abend werden? (?Maradj velünk, mert esteledik?)
1.Kórus
2.Alt ária
3.Korál
4.Recitativo
5.Tenor ária
6.Korál
7.7.II. Motetta, BWV 226
?Der Geist hilft unser Schwachheit auf?
(?Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek?)
8.III. 68. Kantáta BWV 68
?Also hat Gott die Welt geliebt?

(?Úgy szerette Isten a világot?)
9.Korál
10.Szoprán ária
11.Recitativo
12.Basszus ária
13.Kórus
14.IV. Motetta, BWV 225
?Singet dem Herrn ein neues Lied?
(?Énekeljetek az Úrnak új éneket?)
6. Kantáta BWV 6
?Marandj velünk, mert esteledik?
Kórus: Maradj velünk, mert esteledik
és a nap már lemenôben van.
(Lukács ev. 24-29)
Alt ária: Fenséges Jézus Krisztus remélve,
megértésedet, most trónod zsámolyához
helyezzük könyörgésünket: maradj fényünk,
maradj még, mert ránk tör a sötétség.
Korál: Jézus, ne hagyd el népedet, mert immár
beesteledett, Isten, igéd égi tüzünk, ne engedd
kihúnyni bennünk! E szomorú végidôben
segíts át a gyöngeségen, mert így szentséged
és szavad majd halálunkig megmarad.
Recitativo: A sötétség sok helyütt elhatalmasodott.
Ez miként történhetett meg ott? Úgy, hogy mind a kicsinyek, mind a nagyok, óh Uram,
nem a Te törvényed szerint éltek, másként,
mint ahol élni kell a kereszténynek.
Ezért oltottad hát ki a fényt.
Tenor ária: Jézusunk, hadd tekintsünk Rád, s ne járjunk
bűnösök útját. Add szent igéd fénysugarát
s gondolatunk hű lesz Hozzád.
Korál: Látjuk Úr Jézus hatalmad, Te a mindenség ura vagy:
óvj minket, keresztényeket,
kik Téged dicsôítenek!

Motetta, BWV 226
?Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek?
Kórus: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek,
mert azt, amit kérnünk kellene, nem tudjuk
A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthetô sóhajtozásokkal. És Ô, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lelkünk kívánsága, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért,
(Szt. Pál levele a rómaiaknak, 9.26?27.)
Korál: Szent vigaszunk, Üdvözítônk, maradj nyugodt,
víg segítônk, hogy Tehozzád hűek legyünk,
a bánat ne legyen úr bennünk. Isten, add erôd
kegyelmét, s legyôzzük a test ördögét, itt
küzdelemtôl nem félünk s holtunk után Veled élünk. Alleluja, alleluja!

68. Kantáta, BWV 68
?Úgy szerette Isten a világot?
Korál: Úgy szerette a világot Isten, hogy saját fiát
nékünk adta. Aki egy lesz Vele hitben,
Benne az öröklétetet kapja. Aki hiszi, Jézus érte
született, az nem lehet soha elveszett és búsan sem fog szenvedni, ki Istent, Jézust szereti.
Szoprán ária: Istenfélô szívem dalolj vígan, hiszen
Jézusod van itt! Ne siránkozz félve,
mert megmodhatom végre: Jézus közelít.
Recitativo: Péterhez hasonlóan nekem is sok a gyengeségem de vigasszal és boldogsággal tölt e, hogy Jézus nem feledkezik meg rólam sem. Ô ugyanis nemcsak a világot elítélni jött, nem, nem!
Szenvedni is jött, hogy eltörölje a bűnt,
megváltóként Isten és ember között.
Basszus ária: Te az én üdvömre születtél, hiszen tudom
mit cselekedtél, értem tetted azt, úgy látom. A Föld akar sarkából kidôlni,
a sátán ellenemre törni,
de csak Te vagy a megváltóm.
Kórus: Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá,
aki azonban nem hisz, már ítéltet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. (János ev. 3.18.)

Motetta, BWV 225
?Énekeljetek az Úrnak új éneket?
Kórus: Énekeljetek az Úrnak új éneket,
dicsérete zengjen a szentek közösségében!
Izrael örüljön Teremtôjének,
Sion gyermekei Királyuknak!
Dicsôítsétek nevét körtánccal,
játszatok elôtte dobon és hárfán!
(149. zsoltár. 1-3.)
Korál: Egy apa megbocsátja ha vét saját szülötte,
az Atya is várja tôlünk féljük Ôt, mint hű
gyermeke. Uram tudod, hogy minket
pornak teremtettél, lekaszált fű vagyunk
és virág, lehullt levél! Ôket a szellô egyszer
semmivé fújja szét. Íly mulandó az ember,
nyomunkban már a vég.
Ária: Isten, viseld tovább gondunk, mert nélküled
semmik vagyunk összes földi dolgunkban.
Légy hát oltalmazó fényünk és ne vedd el
reményünk örök nagy jóságodban.
Boldog, aki bizton bízik s kegyelmedre
hagyatkozik.
Kórus: Dícsérjétek hatalmas tetteiért, dícsérjétek
nagyságának teljességéért! Minden lélek
dícsérje az Urat! Alleluja, alleluja!
(150. zsoltár. 2-6.)

6. Kantáta BWV 6
?Bleib bei uns, denn es will Abend werden?
Chor: Bleib bei uns, denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneiget.
(Lukas 24-29)
Alt arie Hocgelobter Gottessohn, laß es dir nicht sein
entgegen, daß wir itzt vor deinem Thron
eine Bitte niederlegen: bleib, ach bleibe unser Licht weil die Finst ernis einbrich.
Choral: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist, dein göttlich Wort, das helle Licht laß ja bei uns auss Löschen nicht! Verleich uns, Herr, Beständigkeit, daß wir dein Wort und Sacrament rein b?halten bis an unser End.
Rezitativ: Es hat die Dunkelheit an vielen Orten überhand genommen. Woher ist aber dises kommen? Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen nicht in Gerechtigkeit ver dir, o Gott, gewandelt und wider ihre Christenpflicht gehandelt. Drum hast auch den Leuchter umgestoßen.
Tenor Arie: Jesu, laß uns auf dich shen daß wir nicht auf den Südenwegen gehen. Laß daß Licht, deines Worts uns helle scheinen und dich jederzeit treu meinen.
Choral: Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist: beschirm dein arme Christenheit, daß sie dich lob in Ewigkeit.

Motette, BWV 226
?Der Geist hilft unser Schwachheit auf?
Chor: Der Geist hilft unser Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sichs gebühret, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs beste mit unaussprech-l ichem Seufzen. Der aber die Herzen
forschet, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er vertritt die Heiligen, nach dem es Gott gefället. (Der Paudinische Brief an die Römer 9.26?27.)
Choral: Du Heilige Brunst, süßer Trost nun hilf uns fröhlich und getrost in deinem Dienst beständig bleiben die Trübsal uns nicht abtreiben. O Herr, durch dein? Kraft uns bereit? und stärk des Fleisches Blödigkeit, daß wir hier ritterlich rinden, durch Tod und Leben zu dir dringen. Halleluja! Halleluja!

68. Kantate BWV 68
?Also hat Gott die Welt geliebt?
Choral: Also hat Gott die Welt geliebt, daß er uns seinen Sohn gegeben. Wer sich im Glauben ihm ergibt der soll dort ewig bei ihm leben. Wer glaubt, daß Jesus ihm geboren der bleibet ewig unverloren, und ist kein Leid, das den betrübt.
Sopran Arie: Mein gläubiges Herze frohlocke sing?, scherze, dein Jesus ist da! Weg Jammer, weg Klagen ich will euch nur sagen: mein Jesus ist nah.
Rezitativ: Ich bin mit Petro nicht vermessen, was mich
getrost und freuding macht, daß mich mein
Jesus nicht vergessen. Er kam nicht nur die
Welt zu richten, nein, nein! Er Wollte Sünd?
und Schuld als Mittler zwischen Gott und Mensch für diesmal schlichten.
Baß Arie: Du bist geboren mir zugute das glaub ich, mir ist wohl zumute, weil du für mich genug getan. Das Rund der Erden mag gleich brechen will mir der Satan widersprechen,
so bet? ich dich, mein Heiland, an.
Chor: Wer an ihn gläubet der wird nicht gerichtet,
wer aber nicht gläubet der ist schon gerichtet Denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes
(Johannes 3.18.)

Motette, BWV 225
?Singet dem Herrn ein neues Lied?
Chor: Signet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeine der Heiligen sollen ihn loben Isrdel freue sich des, der ihn gemacht hat. Die Kinder Zion sei?n fröhlich über ihrem Könige, sie soffen loben seinen Namen im Reigen, mit Pauken und Harfen soffen sie ihm spielen. (149. Psalm. 1-3.)
Choral: Wie sich ein Vat?r erbarmet üb?r seine junge
Kinderlein, so tut der Herr uns allen so wir ihn kindlich fürchten rein. Er kennt das arm Gemächte Gott weiß, wir sind nur Staub, gleich wie das Gras vom Rechen, ein Blum und fallend Laub! Der Wind nur drüber wehet, so ist es nicht mehr da. Also der Mensch vergehet, sein End das ist ihm nah.
Arie: Gott, nimm dich ferner unser an, denn ohne dich ist nichts getan mit allen unsern Sachen
Drum sei du unser Schirm und Licht, und trügt uns unsre Hoffnung nicht, so wirst du?s ferner machen. Wohl dem, der sich nur steif und fest auf dich und deine Huld verläßt.
Chor: Lobet den Herrn in seinen Taten, Lobet ihn in sieinen großen Herrlichkeit! Alles, was hat, Lobe den Herrn, Halleluja, halleluja!
(150. Psalm. 2-6.)