CD infoNincs kép! Schumann      

ÁR: 2.000 Ft
Das Orgelwek
Pálúr János
Schumann összes orgonaműve
MZA-049Robert Schumann

Studien für den Pedal-Flügel Opus 56 [22:19]

Nicht zu schnell [3:15]
Mit innigem Ausdruck [4:53]
Andantino [2:02]
Innig 4:40
Nicht zu schnell [2:47]
Adagio [4:21]
Skizzen für den Pedal-Flügel Opus 58 [16:08]

Nicht schnell und sehr markiert [3:24]
Nicht schnell und sehr markiert [4:00]
Lebhaft [5:16]
Allegretto [3:22]
Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel oder Pedalflügel, Opus 60 [31:48]

Langsam - Nach und nach schneller und stärker 5:54]
Lebhaft [5:34]
Mit sanften Stimmen [3:33]
Mässig, doch nicht zu langsam [5:57]
Lebhaft [2:09]
Mässig, nach und nach schneller [Lebhafter 8:21]

Total Time: 70:32


A felvétel a Zirci Ciszterci templomban, 2000. január 26-án, 27-én és 28-án készült.