CD infoNincs kép! Nyitva láttam Mennyország ajtaját      

ÁR: 1.500 Ft
magyar népi imádságos énekek
Kathona Mónika énekes
CD EXTRA
MZA-071


Reggeli ima

Felkelék én jó reggel hajnalban
Megmosdottam minden bűneimtől
Megkendőztem arany kendezőmmel
Kimenék én ajtóm elejébe

Feltekinték magas Mennyországba
Nyitva láttam Mennyország kapuját
Azon felül Mennyország ajtóját
S azon belül egy kerek asztalkát

Azon vala egy rengő bölcsőcske
Benne fekszik Urunk Jézus Krisztus
Mellette van anyánk Szűz Mária
A lábával rengetgeti vala

A lábával rengetgeti vala
S a szájával mondogatja vala
Aludjál, aludjál Istennek báránya
Szeretetből jöttél ez világra

Aludjál, aludjál Istennek báránya
Mert te jöttél világ váltságára
------------

Paradicsom mezejébe

Paradicsom mezejébe
Aranyszőnyeg leterítve,
Rengő bölcső reátéve,
Benne fekszik az Úr Jézus

Az Úr Jézus Isten fia,
Jobb kezébe aranyalma
Bal kezébe aranyvessző
Fel-felkapja, megzúdítja

Zúg az erdő, cseng a mező
A madarak fityeregnek
Az angyalok énekelnek
A magyarok ünnepelnek

Nem láttam én szebb gyümölcsfát
Mint a Jézus keresztfáját

Mert az vérrel virágozik
Szentlélekkel gyümölcsözik

-----------------

Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének


Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének
Szűz Mária úgy énekel kisdedének
Én is szépen zengek néked, gyöngyvirágom
Hunyd bé fényes szemecskédet aranyágom

Köszöntlek a pásztorokval kis Jézuskám
Imádlak az angyalokval kis fiacskám
Én is szépen zengek néked, gyöngyvirágom
Hunyd bé fényes szemecskédet aranyágom

Ha lehetne a szívembe fogadnálak
Ha lehetne a lelkembe bézárnálak
Kebelembe vetnék ágyat, gyöngyvirágom
Lelkem lenne lakóházad, aranyágom

--------------------


Születésén Jézusnak


Születésén Jézusnak
Az angyalok vigadnak
És kedvvel énekelnek
Dicsőség az Istennek

A szűz Jézust fogadá
Szent szüleje világra
És szűzön megmarada
És szűzön megmarada

Szent angyal mennyből hirdet
Pásztoroknak örömet
Mely illet minden népet
Hogy megváltónk született

Áldjad Üdvözítődet
Becsüld nyert kegyelmedet
Szenteld annak éltedet
Ki úgy kedvel tégedet
--------------------

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág


Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
Akit régen várt az egész világ
Betlehemben kibimbózott zöld ág
Király nemből nagy méltóság

Ki magát érettünk megalázád
Vedd kedvesen szívünk áldozatját
Dicsőséged Megváltó Istenünk
Engedd méltón zengedeznünk
-------------------

Lehullott a Jézus vére

Lehullott a Jézus vére
A szent keresztfa tövére
A szent angyalok felszedték
Alázatosan tisztelték

Mondá Jézus az angyalnak
Vidd fel Mennybe Szent Atyámnak
Mondjad keresztfámról küldtem
Fogadja kedvesen tőlem

Ez a világ drága ára
Sebeim kinyílt rózsája
Kit nagy fájdalomban szültem
Véres könnyekkel öntöztem

Menj Kálvária hegyére
Jézus szenvedő helyére
Nézzed a Jézusnak kínját
Szűz Máriának fájdalmát

----------------------


Szünjék meg bánattól szomorú szívetek


Szünjék meg bánattól szomorú szívetek
Ilyen szép virágszálon ne keseregjetek
Mert jó helyre viteték tőletek
Örök fénybe, vagy Mennyekbe
Ott vég nélkül örvend az Istenben

Megmentette Isten sok bűnnek mocskától
Ördögnek, világnak sok csalárdságától
És a tűznek rossz kívánságától
Örök fénybe, vagy Mennyekbe
S ott vég nélkül örvend az Istenben

Mint szép virágocska hatja jó illatja
Vigasztaltadjék szívetek bánatja
Örök fénybe, vagy Mennyekbe
Ott vég nélkül örvend az Istenben


------------------

Szentséges Szűz Mária


Szentséges Szűz Mária szép liliomszál
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál
Hogy szűz levén meggyümölcsözzél
Imádd Jézust értünk, akit te szültél

Szép liliomszál, szüzek virágja
Könyörögj érettünk Istennek anyja
Ó, mely ékes vagy, Mária
Bűnösöknek szószólója
-----------------------

Ó, Szent István


Ó, Szent István dicsértessél
Menny és földön tiszteltessél
De főképpen nálunk ma
Mint hazánk fő oszlopa

Kérünk, mint apostolunkat
És az első királyunkat
Szent István, nézz Mennyből le
A szép magyar népedre

Már a kora gyermekségben
Csoda vala e szentségben
Örömére Mennyeknek
Csodájára népeknek

Kérünk, mint apostolunkat
És az első királyunkat
Szent István, nézz Mennyből le
A szép magyar népedre

Boldogságos Szűzanyánknak
Mint magyarok asszonyának
Feláldoztad hazánkat
Szentelted koronánkat

Kérünk, mint apostolunkat
És az első királyunkat
Szent István, nézz Mennyből le
A szép magyar népedre

-----------------

Altató

Beli buba, beli, beli ,
Beli buba, beli, beli
Kicsi kutyasággal teli
Beli buba párnára
Kicsi kutya szalmára

A mamája elrengeti
A mamája elringatja
Szépen álmodozni hagyja
Beli buba, beli, beli
Kicsi kutyasággal teli

Beli buba párnára
Kicsi kutya szalmára
Beli buba, beli, beli
Kicsi kutyasággal teli
Beli kicsi buba, beli

A mamája elringatja
Szépen álmodozni hagyja
Álmodj szépet, álmodj jót
Aranydiót, mogyorót
Beli buba, beli, beli

--------------------

Jaj, édes méhemnek

Jaj, édes méhemnek drága, édes gyümölcse
Én szegény árva fejemnek csak egy reménysége

Jaj, mind elfutának, szolgáid elhagyának
Mint mezőben egy virágszál szintén úgy hagyának

Ó, drága szülöttem, ártatlan, drága Jézus
Mi bűnt tettél, hogy fán függessz, szelíd, kegyes Krisztus

Koronád most tövis, szent kezeidben klávis
Szent nyakadon ütés, csapás vagyon, de nem kláris

A bűnös Ádámnak és Évának bűnéért
Hurcoltatál, csapdostatál, végre áldoztatál

Kálvária hegyre mezítelen vitettél,
S a kegyetlen hóhéroktól ott megfeszíttettél

Te szent oldaladból bőven csorog piros vér
Ez világon szerteszéjjel futott szomorú hír

Siratnak barlangban lévő mérges sárkányok
Siránkoznak az erdőben lévő vadállatok

Gyászban öltözének mindenféle állatok
Sirat a nap, óhajt a föld, sírnak a csillagok

Siratlak szüntelen én is keserves szívvel
Reád nézvén, téged látván könnyes szemeimmel

Szánjatok meg engem erdők szép violái
Keserüljön a hegyeknek zúgó csatornái

Vége legyen immár keserves panaszimnak
Mert látom, nincs ki szánója az én panaszimnak


-----------------

Esti ima

A fényes nap immár elnyugodott
A föld szintén sötétben maradott
Nappali fény éjjelre változott
Fáradtaknak nyugodalmat hozott

Minden állat megy nyugodalomra
Az Istentől kirendelt álomra
De én Uram úgy menek ágyamba
Mintha mennék gyászos koporsómba

Midőn ágynak adom a testemet
Deszka közé zárhatom éltemet
Hosszas álom érheti szememet
A kakasszó hozhatja végemet

Vessünk számot hát, édes Istenem
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem
Hogy lehessen bátrabban szólanom
Midőn meg kell előtted állanom

Színed előtt mindennap elesem
De te lettél atyádnál kezesem
De megbocsáss, mert szívemből szánom
Könnyek miatt szememben nincs álom

Az ágyamba zokogva költözöm
Vánkosomat könyvemmel öntözöm
Ha megtartasz holnapi napodra
Nem fordítom azt megbántásodra

Ne szólíts ki, Uram, készületlen
Vezess előbb az enyhítő kútra
Hogy juthassak a mennyei jussra
Úgy bocsáss el engem a nagy útra
Ámen

--------------------------------

Márton Szép Ilona

Nihol kerekedik egy kerek dombocska azon növekedik egy édes almafa
Édes az almája, csokros a virágja, alatta ül vala Márton Szép Ilona

Kötögeti vala maga koszorúját ágból csemetéből, karsai rózsából
Hol avval nem éri liliommal fejzi, s ő is feltekinte ékes feje fölött

Ahol ereszkedik egy gyalogösvenke, azon nevelkedik egy fejér báránka
S a homlokán vala szép fényes csillag, jobb oldalán vala szép fényes napfény
Bal oldalán vala szép fényes holdfény, s a fejibe vala nyolcvan misegyertya

Meg ne ijedj, meg ne ijedj, Márton Szép Ilona, mert én hozzád jöttem, Isten parancsolta
A szép szüzek serge egy híján nem telék, ha te odajönnél véled bé is telnék

Ő is elfordula, sirogatni foga, Isten fizesse meg, lelkem édesanyám
Ki kilenc hónapig méhedben hordoztál, kilenc hónap múlva ez világra hoztál
Mert én el kell menjek Mennybe, Mennyországba, Mennybe, Mennyországba, szép szüzek sergébe

Első kakasszóra jőnek látásomra, másod kakasszóra engemet megkérnek
Harmad kakasszóra engemet elvisznek, harmad kakasszóra engemet elvisznek

Leányom, leányom, virágos kertemben első raj méhemnek gyönge lépecskéje
Gyönge lépecskémnek sárguló viasza, sárog viaszának földön futó füstje
Földön futó füstje, mennybe ható lángja, földön futó füstje, mennybe ható lángja

Mennyország kapui nyitatlan megnyílnak, Mennyország ajtói nyitatlan megnyílnak
A mennyei gyertyák gyújtatlan gyulladnak, mennyei harangok huzatlan zúdulnak

--------------------------


Fehér rózsa Mária

Fehér rózsa Mária
Engem Jézus talála
Szent szívével szeretett
Szent vérével megváltott
Az én házam Szent Antal
Négy szögibe négy angyal
Közepébe szent kereszt
Forogjatok keresztek,
Őrizzetek angyalok
Hadd nyugodjam Máriámnak kebelében
Szent nevében
Éjféltájban kukorít a kiskakas,
Kiáltja Máriát:
Kelj fel, kelj fel, Boldogságos Szűz Máriám,
Mert elvitték a te Szent Fiadat
Vasdárdákkal dárdázzák,
Tövisekkel koronázzák,
Keresztfára felfeszítik
Piros vére földre hullott,
A szent angyalok felszedték,
Aranytányérra tették
Krisztus Urunk eleibe vitték
Krisztus Urunk csak ezt mondja:
Aki ezt az imádságot elmondja
Este lefektibe, regvel felkeltibe
Pokol ajtaja bététetődik,
Mennyország ajtaja kinyitatódik
Ámen

----------------

Szállást keres a szent család


Szállást keres a szent család
De nincs senki, ki helyet ád
Nincsen aki befogadja
Őt, ki mennynek, földnek ura

Az idő is későre jár
A madár is fészkére száll
Csak a szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába

Legalább, ti jó emberek
Fogadjátok a kisdedet
Házatokra boldogság száll,
Ha vendég az égi király

Ne sírj tovább, Szűz Mária
Ne menjetek ma máshova
Szállásunkat mi megosztjuk,
A kis Jézust befogadjuk

-----------------

Elindult Mária

Elindult Mária Betlehem városba
Betért egy gazdag kovácshoz szállást kéregetni

Jó estét, bölcs kovács, adsz-e nékünk szállást
Szállást néktek nem adhatok, mert sok vendégem van

A gazdag kovácsnak volt egy szép báránya
Elvezette Szűz Máriát barmok jászolába

Tizenkét órakor született meg Jézus
Tizenkét szép őrzőangyal fonja a koszorút

Ébredjél fel, gazda e jeles éjszaka
Nézd, mi van a házad előtt, egy szép aranyalmafa

Madarak repdesik, angyalok éneklik,
Megszületett Isten fia, világ megváltója

Hogyha tudtam volna, hogy ő volt Mária
Aranyból is, ezüstből is szállást adtam volna,
Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna

-----------------------------


Bicskei ének


Idvezlégy, kis Jézuska, idvezlégy, ó kisbaba
Miért fekszel a jászolba, a hideg istállóba?

Hol a fényes palota, hol a kényes nyoszolya,
Hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge?

Ó, ha Magyarországban, Bicske mezővárosban
Jöttél volna világra, akadnál jobb országra.

Mert adnánk jó mézecskét, vajas, édes tejecskét
Szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk.

--------------------------

Jelenti magát Jézus

Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben
Jézus magát úgy jelentgeti már

Először jelenti Nagykarácsony napján
Jézus magát úgy jelentgeti már

Másodszor jelenti hangos húsvét napján
Jézus magát úgy jelentgeti már

Harmadszor jelenti piros pünkösd napján
Jézus magát úgy jelentgeti már

Nagykarácsony napján nagy hóeső esett
Jézus magát úgy jelentgeti már

Hangos húsvét napján Duna megáradott
Jézus magát úgy jelentgeti már

Piros pünkösd napján rózsa kivirágzott
Jézus magát úgy jelentgeti már

--------------------


Tavasz, tavasz


Tavasz, tavasz, gyönge tavasz
Tavasz, tavasz, gyönge tavasz

Ki füvet, fát megújítasz
Ki füvet, fát megújítasz


Csak engemet szomorítasz
Csak engemet szomorítasz


A hóttak is arról hallják
A hóttak is arról hallják

Ha nekünk is tavaszunk jő
Ha nekünk is tavaszunk jő

Kicsiny bárány bőgéséről
Kicsiny bárány bőgéséről

S egy tilinkó szólásáról
S egy tilinkó szólásáról

-----------------

Született szűz leánytól


Született szűz leánytól, kis Jézus Máriától
Betlehem városába, rongyos istállócskába
Ez éjjel éjfélben, ez éjjel éjfélben

De csak sír a Jézuska, kisded tagjait bántja
A kemény széna, szalma, s a hideg szél fuvalma
Kesereg Szűzanya

Pásztorok elérkezvén, a kis Jézust köszöntvén, hogy sírását meghallják,
Szívükből megsajnálják,
Nyugtatni óhajtják, nyugtatni óhajtják

A pásztori hű sereg sípján szépen zendül meg
Enyhül Jézus fájdalma, siralmat álom váltja
Örvendez Mária, örvendez Mária